В началото на 2021 г. в един от най-сухите райони в България – Добруджа, бяха открити две гнезда на черен щъркел (Ciconia nigra). Това е значителна крачка за подобряване на познанията за разпространението на вида в тази част от страната. Едното от находищата е известно от години, но гнездото не беше открито до този момент. То се намира в защитена зона „Суха река“. Втората гнездова територия е нова, заета от 2-3 години. Тя се намира в близост до град Добрич в наглед неподходящо местообитание – почти пълна липса на водоеми в десеткилометров радиус около гнездото. И двете новооткрити гнезда са разположени на дъбове в стари широколистни гори. Освен тях в последните години в региона има данни за поне още 4 заети територии от черни щъркели.

Черният щъркел търси храна (риба, земноводни) изключително в и около влажни зони. Още от 19 век е известно, че в Добруджа видът е по-рядък отколкото в други части на страната. Към средата на ХХ в. като цяло за страната е малоброен, гнезди в отдалечени гористи места и е на изчезване. След 1950 г. числеността започва да се увеличава, възникват гнездовища в районите, където се е срещал и преди, както и на нови места в страната. В края на ХХ век тенденцията за увеличаване на броя на размножаващите се двойки се запазва, а към 2005 г. популацията се оценява на 300-550 двойки.

Независимо в коя част на България са вашите квадрати за проучване, бъдете нащрек за появата на черен щъркел. Щом в най-неподходящия регион, Добруджа, видът се увеличава, какво остава за другите части на страната, където има много повече влажни зони.

Михаил Илиев