Дарители на снимки

Andras Kovacs/RaptorImages: Царски (кръстат) орел

Dimitris Kokkinidis: Горски бекас

Gabor Papp/RaptorImages: Царски (кръстат) орел

Giorgos Alexandris: Див скален гълъб

Giorgos Goutakolis: Планински кеклик

Ingar Oien: Брегова лястовица, Бухал, Врабчова кукумявка, Горска зидарка, Горска ушата сова, Елшова скатия, Жалобна мухоловка, Зеленика, Качулат корморан, Лъскавоглав синигер, Морски орел, Пернатонога кукумявка, Стридояд, Уралска улулица, Фиш, Чавка, Червенушка, Черен синигер

Ivan Demeter/MME: Ловен сокол

Maciej Szymanski: Голям маслинов присмехулник, Гълъб хралупар, Качулата кукувица, Полски цвъркач, Речен цвъркач

Michalis Kotsakis: Ястребов орел

Nika Melikishvili: Горски бекас

Ole Friis Larsen: Малък ястрел

Paul Burrows: Тръстикова овесарка

Petros Petrou: Средиземноморски сокол

Tasos Leventis: Голям корморан, Дебелоклюна чучулига, Кафявоглава потапница, Кафявокрил огърличник, Късопръста чучулига, Ням лебед, Полска бъбрица, Полска чучулига, Речен дъждосвирец, Саблеклюн, Сива овесарка, Сива патица, Синявица, Червенокръста лястовица

Thierry Meeus: Жълтокрака чайка

Torsten Prohl: Късопръст ястреб, Малък креслив орел, Обикновен пчелояд, Осояд, Синявица, Скален орел

Анелия Димитрова: Голям синигер, Горска зидарка, Гугутка, Сойка, Червеногръдка

Венцислава Боянова: Жълтоклюна гарга

Веселин Дрангажов: Белогуш дрозд, Диво канарче, Зимно бърне, Качулат синигер, Късопръст ястреб, Малка черноглава чайка, Планински певец, Пъстрогуша завирушка, Сивоглава овесарка, Сокол скитник, Тънкоклюна чайка, Шилоопашата патица

Виктор Василев: Голям воден бик, Голям горски водобегач, Градинско коприварче, Еловц певец, Жълта овесарка, Козодой, Малка бяла чапла, Полско врабче, Сив кълвач, Червеноврат гмурец

Виолета Димитрова: Воден кос, Горска улулица, Диво канарче, Домашно врабче, Елов певец, Зеленоглава патица, Мустакато тръстикарче, Сива сврачка, Син синигер, Сокерица, Торбогнезден синигер, Червенонога ветрушка, Черешарка

Галина Велева: Малък воден бик, Белогуш дрозд, Горска ушата сова, Eлшова скатия, Жълта стърчиопашка, Зелен кълвач, Имелов дрозд, Колхидски фазан, Крещалец, Лещарка, Малко белогушо коприварче, Мустакато тръстикарче, Сива сврачка, Синявица, Червена чинка, Червеногърба сврачка, Южен славей

Галина Георгиева: Червена каня

Георги Герджиков: Белогръб кълвач, Белочела рибарка, Блед бързолет, Блестящ ибис, Брегова лястовица, Бухал, Врабчова кукумявка, Глухар, Голям воден бик, Голяма пъструшка, Градинска дърволазка, Градска лястовица, Гривеста чапла, Дебелоклюна рибарка, Диво канарче, Зеленоножка, Каспийска чайка, Ливаден блатар, Лятно бърне, Малка бяла чапла, Малка черноглава чайка, Малък маслинов присмехулник, Малък червеноног водобегач, Мочурно шаварче, Обикновен скорец, Обикновена калугерица, Орфеево коприварче, Полудив гълъб, Пъстър скален дрозд, Свилено шаварче, Сврака, Северен славей, Сива чапла, Син скален дрозд, Скална зидарка, Скална лястовица, Скалолазка, Средна пъструшка, Трипръст кълвач, Тънкоклюна чайка, Уралска улулица, Червена чинка, Червеногушо коприварче, Черен бързолет, Черен щъркел, Черна каня, Черноглаво коприварче, Чернокрил огърличник, Черночела сврачка, Яребица

Георги Пешев: Зеленогуша овесарка

Гълъбин Асенов: Голям ястреб, Хвойнов дрозд, Червеногуша мухоловка

Даниел Литов: Горска чучулига, Диво канарче, Жалобен синигер, Имелов дрозд, Речна чайка

Даниел Николов: Забулена сова

Десислав Димитров: Жълтоклюна гарга

Десислава Антонова: Авлига, Алпийски бързолет, Белогуш дрозд, Буков певец, Воден кос, Водна бъбрица, Голямо белогушо коприварче, Горска зидарка, Домашно врабче, Елов певец, Жалобен синигер, Зеленогуша овесарка, Качулат синигер, Кафявоглава потапница, Кос, Крайбрежно шаварче, Късокрил кюкавец, Късопръст ястреб, Малко белогушо коприварче, Малък маслинов присмехулник, Обикновен мишелов, Обикновена кръсточовка, Обикновена кукумявка, Обикновено конопарче, Осояд, Планинска стърчиопашка, Речен дъждосвирец, Сврака, Селска лястовица, Сива мухоловка, Син синигер, Скален орел, Среден пъстър кълвач, Торбогнезден синигер, Тръстиков блатар, Тръстиков цвъркач, Тръстикова овесарка, Чавка, Червена чапла, Червеноглаво кралче, Червеногърба сврачка, Червенокръста лястовица, Черногушо ливадарче, Черногърбо каменарче, Черночела сврачка

Димитър Градинаров: Белоглав лешояд, Белоопашат мишелов, Бял щъркел, Голям корморан, Голям синигер, Горска ушата сова, Градинска овесарка, Гугутка, Домашна кукумявка, Египетски лешояд, Жълта овесарка, Зеленика, Кокилобегач, Ням лебед, Обикновен пчелояд, Орел змияр, Орехче, Речен орел, Речна рибарка, Сиво каменарче, Син синигер, Скална лястовица, Скално врабче, Черешарка, Червеноглаво кралче

Димитър Желязков Димитров: Голям воден биг, Жълтоглаво кралче, Каспийска чайка, Пернатонога кукумявка, Пъстрогуша завирушка, Селска лястовица, Сокерица

Димитър Русев: Зимно бърне, Морски дъждосвирец, Мустакато шаварче

Димитър Стойчев: Полски блатар

Емил Тодоров: Червенонога ветрушка

Зденек Хил: Блатна сова, Диво канарче, Дропла, Индийско шаварче, Малък орел, Червеногуша мухоловка, Червенонога ветрушка,
Черноврат гмурец, Щиглец

Иван Райков: Белочела сврачка, Блатно шаварче, Бяла лопатарка, Голямо белогушо коприварче, Горска дърволазка, Горска чучулига, Гривеста чапла, Гугутка, Елшова скатия, Жълта стърчиопашка, Зимно бърне, Испанско врабче, Качулат корморан, Лъскавоглав синигер, Малко белогушо коприварче, Обикновен мишелов, Обикновен скорец, Обикновена кръсточовка, Ориенталско каменарче, Орфеево коприварче, Северен славей, Тръстиково шаварче, Черноврат гмурец, Ястребогушо коприварче

Ирина Матеева: Белобуза рибарка, Белоока потапница, Белокрила рибарка, Белочела сврачка, Белошипа ветрушка, Брегова лястовица, Бял щъркел, Бяла стърчиопашка, Голям гмурец, Голям горски водобегач, Голям корморан, Голям пъстър кълвач, Голям синигер, Голямо белогушо коприварче, Горска бъбрица, Горска зидарка, Горска чучулига, Градинска овесарка, Градинска червеноопашка, Градска лястовица, Гривеста рибарка, Домашна кукумявка, Домашна червеноопашка, Домашно врабче, Елов певец, Жълта стърчиопашка, Испанско врабче, Качулата чучулига, Кокилобегач, Колхидски фазан, Кос, Крайбрежно шаварче, Късокрил кюкавец, Късопръст ястреб, Късопръста чучулига, Ливаден блатар, Лиска, Малък корморан, Малък креслив орел, Малък маслинов присмехулник, Малък орел, Малък червеноног водобегач, Мочурно шаварче, Нощна чапла, Обикновен скорец, Обикновена кръсточовка, Ориенталско каменарче, Папуняк, Планинска стърчиопашка, Поен дрозд, Полска бъбрица, Полска чучулига, Полско врабче, Полудив гълъб, Речен дъждосвирец, Речна рибарка, Розов скорец, Ръждивогушо ливадарче, Сврака, Сива врана, Сива мухоловка, Сива овесарка, Сива патица, Сиво каменарче, Сивогуша завирушка, Скална лястовица, Скално врабче, Сокерица, Средна бекасина, Тръстиков цвъркач, Фиш, Чавка, Червеноврат гмурец, Червеноглава сврачка, Червеноглаво кралче, Червенушка, Черен кълвач, Черна каня, Черна рибарка, Черноглава овесарка, Черношипа ветрушка, Шилоопашата патица, Щиглец

Йордан Палпурин: Белогръб кълвач, Брегова лястовица, Кафявокрил огърличник

Калин Ботев: Белогръб кълвач, Воден кос, Горска улулица, Жълтоглаво кралче, Земеродно рибарче, Зимно бърне, Кохлидски фазан, Малък пъстър кълвач, Малък ястреб, Морски орел, Обикновен пчелояд, Обикновена калугерица, Папуняк, Сирийски пъстър кълвач, Сокерица, Червена чапла, Черен щъркел

Константин Йовчев: Малък ястреб, Черен синигер, Южен славей

Мариана Николова: Жълтоклюна гарга, Сиво каменарче, Сивогуша завирушка, Червена каня

Мирослав Тодоров: Трипръст кълвач

Михаил Илиев: Белокрила рибарка, Белоопашат мишелов, Бяла лопатарка, Бяла стърчиопашка, Голям пъстър кълвач, Голяма бяла чапла, Голямо черноглаво коприварче, Горска чучулига, Градинска овесарка, Градинска червеноопашка, Гургулица, Дебелоклюна чучулига, Домашна кукумявка, Дългоопашат синигер, Жалобен синигер, Жълта овесарка, Жълтокрака чайка, Испанско каменарче, Качулата чучулига, Къдроглав пеликан, Късопръста чучулига, Ливаден блатар, Малък корморан, Малък креслив орел, Малък пъстър кълвач, Малък ястреб, Мустакато тръстикарче, Ням лебед, Обикновен буревестник, Обикновена кукувица, Обикновена чинка, Обикновено конопарче, Орел змияр, Ориенталско каменарче, Орфеево коприварче, Папуняк, Поен дрозд, Полска бъбрица, Полска чучулига, Полско врабче, Полубеловрата мухоловка, Посевна врана, Ръждивогушо ливадарче, Сива гъска, Сива овесарка, Сива чапла, Сиво каменарче, Сирийски пъстър кълвач, Скално врабче, Сойка, Средна бекасина, Тракийски кеклик, Тръстикова овесарка, Турилик, Червен ангъч, Червеноврат гмурец, Червеноглава сврачка, Червеногръдка, Червеногуша мухоловка, Червеноклюна потапница, Червенокръста лястовица, Червенушка, Черешарка, Черноглава овесарка, Черногушо ливадарче, Черношипа ветрушка

Моника Дончева: Зеленоглава патица

Нели Дончева: Буков певец, Гарван гробар, Голям пъстър кълвач, Горска улулица, Имелов дрозд, Испанско врабче, Матовоглав синигер, Сива врана, Черен лешояд, Черешарка, Шилоопашата патица

Николай Петков: Белоока потапница, Бял ангъч, Голям нирец, Кафявоглава потапница, Червен ангъч, Червеноклюна потапница

Петър Минчев: Чухал

Петър Янков: Гривеста рибарка

Пламена Найденова: Белочела рибарка, Голям синигер, Елов певец, Жълтокрака чайка, Зеленоножка, Качулат корморан, Лиска, Обикновена калугерица, Ориенталско каменарче, Сива врана, Тръстиков блатар, Черногърбо каменарче, Черночела сврачка

Радослав Деведжиев: Речен орел

Радослав Ранков: Воден кос, Голям синигер, Горска дърволазка, Елов певец, Жълтоглаво кралче, Земеродно рибарче, Малък гмурец, Обикновен мишелов, Обикновена кукувица, Орехче, Полски блатар, Речен дъждосвирец, Сива мухоловка, Тръстиков блатар, Червеноглава сврачка, Червеноглаво кралче, Червеногърба сврачка, Черен кълвач, Черен синигер

Росен Попов: Белобуза рибарка, Белокрила рибарка, Белочела рибарка, Блатно шаварче, Бял щъркел, Голям корморан, Голяма бяла чапла, Голямо черноглаво коприварче, Горска бъбрица, Градински присмехулник, Гривеста чапла, Гривяк, Гургулица, Домашна червеноопашка, Домашно врабче, Дългоопашат синигер, Жълта стърчиопашка, Зелен кълвач, Зеленоглава патица, Колхидски фазан, Ням лебед, Обикновен пчелояд, Обикновен скорец, Орехче, Папуняк, Планинска стърчиопашка, Поен дрозд, Речна рибарка, Селска лястовица, Сива врана, Сива овесарка, Сива патица, Сива сврачка, Сива чапла, Син синигер, Сирийски пъстър кълвач, Среден пъстър кълвач, Черен щъркел, Черна рибарка, Черноврат гмурец, Черношипа ветрушка, Щиглец, Южен славей

Светлана Ненчева: Авлига, Бял щъркел, Домашна кукумявка, Зеленика, Червеногръдка

Светослав Атов: Качулат корморан, Полудив гълъб

Светослав Митков: Египетски лешояд, Индийско шаварче, Ливаден дърдавец, Мочурно шаварче, Орко, Розов скорец, Ушата чучулига, Червеногушо коприварче, Черен лешояд

Светослав Спасов: Авлига, Алпийски бързолет, Белобуза рибарка, Белоглав лешояд, Белогуш дрозд, Белокрила рибарка, Белоока потапница, Белоопашат мишелов, Белочела сврачка, Блестящ ибис, Буков певец, Бял ангъч, Бял щъркел, Бяла лопатарка, Въртошийка, Голям гмурец, Голям горски водобегач, Голям корморан, Голямо белогушо коприварче, Голямо черноглаво коприварче, Горска чучулига, Градинска дърволазка, Градинска овесарка, Градински присмехулник, Дебелоклюна рибарка, Дебелоклюна чучулига, Домашна червеноопашка, Египетски лешояд, Елшова скатия, Жълта овесарка, Зелен кълвач, Зеленогуша овесарка, Зелененожка, Имелов дрозд, Индийско шаварче, Испанско врабче, Испанско каменарче, Качулата чучулига, Клопач, Късокрил кюкавец, Късопръста чучулига, Лиска, Лъскавоглав синигер, Лятно бърне, Малка бяла чапла, Малка черноглава чайка, Малко белогушо коприварче, Малък воден бик, Малък гмурец, Малък корморан, Малък пъстър кълвач, Матовоглав синигер, Морски дъждосвирец, Нощна чапла, Ням лебед, Обикновен буревестник, Обикновен пчелояд, Обикновено конопарче, Ориенталско каменарче, Осояд, Планинска стърчиопашка, Полска чучулига, Полубеловрата мухоловка, Речен дъждосвирец, Розов пеликан, Ръждивогушо ливадарче, Саблеклюн, Свилено шаварче, Селска лястовица, Сива гъска, Сива мухоловка, Сива патица, Сиво каменарче, Сивоглава овесарка, Синявица, Скален орел, Скалолазка, Сокол скитник, Стридояд, Тръстиков блатар, Тръстиково шаварче, Турилик, Хвойнов дрозд, Царски (кръстат) орел, Червеногръдка, Червеногърба сврачка, Червенокръста лястовица, Червенонога ветрушка, Черен лешояд, Черна каня, Черноглава овесарка, Черноглаво коприварче, Черногушо ливадарче, Черногърбо каменарче, Яребица, Ястребогушо коприварче

Свилен Чешмеджиев: Кафявокрил огърличник

Сергей Дерелиев: Белочела сврачка, Блатна сова, Бял ангъч, Гарван гробар, Гривеста чапла, Къдроглав пеликан, Малък червеноног водобегач, Обикновена калугерица, Розов пеликан, Фиш, Червена чапла

Юлиян Попов: Малък воден бик, Белошипа ветрушка, Брезов певец, Бяла стърчиопашка, Голям гмурец, Голяма бяла чапла, Гривяк, Домашна червеноопашка, Домашно врабче, Дългоопашат синигер, Елов певец, Жълта стърчиопашка, Жълтокрака чайка, Зеленоглава патица, Зеленоножка, Земеродно рибарче, Испанско каменарче, Качулата чучулига, Клопач, Кокилобегач, Кос, Къдроглав пеликан, Нощна чапла, Ням лебед, Обикновен скорец, Обикновена кукувица, Обикновена чинка, Полско врабче, Посевна врана, Речна рибарка, Речна чайка, Сврака, Сива мухоловка, Сива чапла, Сойка, сокерица, Средна бекасина, Тръстиково шаварче, Хвойнов дрозд, Чавка, Червеногръдка, Червеногърба сврачка, Черен кълвач, Черноврат гмурец, Щиглец, Южен славей