Атлас на птиците в България

2021-2025

© Калин Ботев

Разпространението и числеността на птиците се променя в резултат на човешката дейност и природните процеси. Някои видове увеличават ареалите си, заемайки нови територии, докато други се срещата на все по-малко места и са застрашени от изчезване. За нас е изключително важно да имаме актуална информация за разпространението и числеността на всички видове птици срещащи се в България, за да можем да планираме и прилагаме мерки за тяхното опазване.
БДЗП изготви първия атлас на гнездящите птици в България (Янков, 2007). Той постави основата на цялостното картиране на птиците през размножителния им период. С помощта на голям брой доброволци, ползващи електронното приложение SmartBirdsPro, БДЗП събира актуални данни за разпространението на птиците в България. Тук представяме данни за гнездящите и зимуващите видове птици в България, които са резултат от общите усилия на множество любители на птици

Брой видове по квадрати

Описание: Картата представя всички установени видове птици за периода 1 декември – 28 февруари, след 2016 г. според наличните данни в SmartBirds.

Брой видове по UTM квадрати, установени през размножителния период (15 април -15 юли) и през зимата (1 декември – 28 февруари) в периода 2016-2020 г. ,според наличните данни в SmartBirds.

Внимание: Представени са и всички регистрирани видове през този период, като сред тях вероятно има и такива които не се размножават в съответния квадрат, а са скитащи, летуващи или мигриращи.

Разпространение на гнездящите видове по квадрати

Изберете вид, за да видите къде е установен след 2016 г. , според данните събрани в SmartBirds през размножителния период и през периода на зимуване.

Разпространение на зимуващите видове по квадрати

Изберете вид, за да видите къде е установен след 2016 г. , според данните събрани в SmartBirds през размножителния период и през периода на зимуване.

Проект ''Граждани за природата''

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.