© Николай Колев

Червената чинка (Caprodacus erythrinus) е една от най-слабо познатите наши птици. Тя е и един от малкото видове от европейската орнитофауна, които зимуват в далечна Индия. Открита е в България едва през седемдесетте години на миналия век, което  вероятно е свързано с документираното разширяване на ареала ѝ в Европа.  Оттогава насам са известни отделни, точкови находища предимно по Черноморието и във високите планини.

Скорошно наблюдение на две пеещи мъжки птици и женска в ново място показва, че можем да очакваме откриването на още находища. Птиците са наблюдавани по време на второто посещение в квадрат за Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП), попадащ в защитена зона „Палакария“,  част от Самоковското поле. Едната мъжка птица и женската са установени на дървета в отводнителен канал, минаващ през открити пространства с ливади и ниви. Втората мъжка птица е чута и видяна в същия район на върби сред ливади, в покрайнини на село.  Интересно е, че на около 8 км от мястото е наблюдаван пеещ мъжки от Светослав Спасов през май 2018 г. Явно във високото Самоковско поле може да се очакват още находища в местообитания, подобни на гореописаните.

Червена чинка, © Ивайло Ангелов

Червена чинка, © Ивайло Ангелов

Червената чинка има лесна за запомняне еднообразна песен, по която може да бъде установена. Ослушвайте се и се оглеждайте за нея, особено когато посещавате  крайречни и храстови местообитания във високите планини. Имайте под ръка и фотоапарат за документиране на наблюденията, както и готовност за записване на телефона на песните на непознатите видове птици.

Ивайло Ангелов