Снимка: © Г. Герджиков

Активната работа по Атласа на гнездящите видове започва още през февруари с картиране на най-едрата сова в България, бухалът. Макар да е голям е почти колкото орел, поради скрития му, нощен начин на живот, той често остава незабелязан и е необходимо да приложим специален подход, за да го открием. Не случайно той е един от видовете, чиято карта от Атласа на гнездящите птици изобилства с червени квадрати. Това означава, че много от по-старите находища не са потвърдени през последните години. Най-доброто време за откриване на бухала е точно през февруари и началото на март, когато е неговият брачен период. Ако обичате нощните разходки, може да помогнете да „хвърлим светлина“ върху разпространението на този уникален нощен ловец.

Червените точки обозначават находище до 2007 г.

Зелените точки са за находища до 2007 г., потвърдени след 2015 г.

Сините точки са за новите находища след 2015 г.

Къде да очакваме да го намерим?

На първо място, във всякакви местообитания със скали. Любими му са проломи на реки и стръмни дефилета. В дефилетата понякога гнезди направо на земята на стръмен склон, до голям камък. Заселва се и в скални откоси край морския бряг и във вътрешността на страната. Скалните кариери, дори действащи такива също са място, където можем да го открием. Не е изключено да го намерим и в горски местообитания без скали. В такива места гнезди на земята или заема стари гнезда на дневни грабливи птици. Ако край вашето населено място има стара кариера, скален комплекс или стръмен пролом, потърсете го най-напред там и може да станете откривател на ново находище на този рядък вид. Така ще подпомогнете много за изготвянето на Втория атлас на гнездящите птици.

Снимка: Д. Демерджиев (бухал, заел гнездо на малък креслив орел)

Как да го открием?

Планирайте така, че да сте в подходящото местообитание преди залез-слънце.  Застанете тихо за 20 минути и слушайте за характерното му обаждане. Точката за наблюдение/слушане се препоръчва да бъде на 300–500 м от предполагаемата гнездова ниша. Шансът да го откриете се повишава, ако го провокирате с помощта на запис. За целта може да използвате малка тонколона и мобилния си телефон. Най-доброто време за прилагане на методиката е от половин час преди здрач до пълното смрачаване, когато бухалите се обаждат от центъра на гнездовата територия. Дългите скални долини и каньони се проучват чрез трансекти, като точките на слушане се разполагат през километър. Най-добрият период за прилагане на тази методика за откриване на бухали е февруари-март, но може да се прилага и през април и май. След месец март обаче бухалите се обаждат по-рядко и обикновено по залез.

Вечерните и нощни разходки могат да бъдат много вълнуващи и да ни възнаградят и с други интересни видове. Освен  бухалът, може откриете видове като горска улулица и домашна кукумявка, както и да се регистрирате яребици и кеклици, които също се обаждат привечер и след залез. Прослушайте предварително техните звуци, за да сте подготвени да ги разпознаете, ако ги чуете в природата. Стоейки тихо някъде в дивата природа по залез-слънце, вероятно ще чуете или видите и интересни бозайници. Тогава стават активни чакалите, лисиците и дивите котки. Сърните и елените също излизат да пасат на открито.

Въведете наблюденията в  SmartBirds Pro за да можем да ги използваме за Атлас на гнездящите птици. За методика в приложението изберете „Атлас-гнездящи“. Не забравяйте да въведете степен на вероятност за гнездене.

Свържете се с нас, ако имате нужда от съвет къде да картирате бухали във вашия район. Също така можем да ви изпратим запис на обаждане на бухал, ако не разполагате с такова.

Внимание: Бухалите са много чувствителни към безпокойство. Не приближавайте мястото, където сте ги чули да се обаждат. Това може да доведе до изоставяне на територията и загиване на яйца и малки. Не споделяйте публично информация за находищата, за да не привлечете хора с нездрав интерес.0