Атлас на птиците в България 2021 – 2025

Финансиране

© Галина Велева

Към настоящия момент не разполагаме с целево финансиране за цялостната работа по Атласа. Събирането на данните в голяма степен ще се извършва доброволно. За картиране на отдалечени райони, за прилагане на определени методики, както и за координация и верификация на данни ще бъдат наемани и експерти според наличното финансиране.

Дарение от 3000 евро за събиране на данни e осигурено от Швейцарския орнитологичен институт.

Изготвянето на тази уебстраница, платформата „Атлас на птиците“ в приложението SmartBirds Pro и верифициране на данни през 2020–2021 година и се извършва в рамките на проекта „Граждани за природата“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Дарете за изготвянето на Атлас II

Помогнете за откриване на неизвестни находища на редки видове в отдалечени райони