Поне три двойки гълъби хралупари бяха наблюдавани да демонстрират гнездово поведение по недостъпни върхове на земни пирамиди в община Мелник. Районът попада в Натура 2000 зона „Мелнишки пирамиди“.  Тук земните пирамиди достигат на височина до към 40-50 метра. Птиците пееха и изпълняваха характерни брачни полети високо във въздуха, а една от двойките бе наблюдавана да влиза в тунел в много гъста растителност, предимно от бодлив залист (Ruscus aculeatus), обрасла по наклонената площадка на върха на една от пирамидите. 

Гълъбът хралупар е рядък вид в България. Една от причините за това е липсата на достатъчно стари, хралупати дървета в които обикновено гнезди. Известните находища са главно в планинските и полупланинските райони, в места със запазени стари гори. В други части на ареала е намиран да гнезди и в руини, скали и дори земни дупки. Намирането му в земни стени край Мелник е индикация, че и у нас можем да очакваме да го намерим на по-необичайни места. Оглеждайте добре гълъбите, които срещате по време на орнитологичните екскурзии, не изключено да попаднете и на хралупари.

Ивайло Ангелов