Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Д

Дългоопашат синигер

Дългоопашат синигер

(Aegithalos caudatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000-60 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от страната, по-плътно в нископланинските и предпланинските...

повече информация
Домашно врабче

Домашно врабче

(Passer domesticus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2 000 000-4 000 000 дв. Особености на разпространението С плътно разпространение на почти цялата територия на страната без високите части на планините и районите без...

повече информация
Домашна червеноопашка

Домашна червеноопашка

(Phoenicurus ochruros)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 30 000 – 60 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, почти плътно обхващащо югозападната част на страната – планинските и предпланинските части...

повече информация
Диво канарче

Диво канарче

(Serinus serinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-50 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, съсредоточено основно в по-високите части на Рило–Родопския масив, Западна и Централна Стара...

повече информация
Див скален гълъб

Див скален гълъб

(Columba livia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400-800 дв. Особености на разпространението С предимно петнисто разпространение, обхващащо части от Рило–Родопския масив и по-разпръснато в Западна Стара планина (вкл. Искърския...

повече информация
Дебелоклюна чучулига

Дебелоклюна чучулига

(Melanocorypha calandra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 3000-5000 дв. Особености на разпространението С петнисто и в по-малка степен разпръснато разпространение в равнинни и нискохълмисти райони в различни части на страната,...

повече информация

Далматински сокол

(Falco biarmicus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2-3 дв. Особености на разпространението В последните 10 години наблюденията през размножителния период са основно в Югозапдана България и Западните погранични планини.Гнездово...

повече информация
Дебелоклюна рибарка

Дебелоклюна рибарка

(Gelochelidon nilotica)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-110  двойки (2007: 2-8 дв.) Особености на разпространението Малоброен и нередовно гнездящ в страната вид с много ограничени гнездови находища. Локално по...

повече информация