Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Е

Елшова скатия

Елшова скатия

(Carduelis spinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2000-4000 дв. Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение, концентрирано основно в иглолистния пояс на Рила, Пирин, Западните Родопи, Славянка,...

повече информация
Елов певец

Елов певец

(Phylloscopus collybita)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000-700 000 дв. Особености на разпространението С почти плътно разпространение на цялата планинска територия на страната, в гористите равнинни райони на Добруджа и...

повече информация
Египетски лешояд

Египетски лешояд

(Neophron percnopterus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Застрашен Размер на популацията: 2020: 24 двойки (2007: 30-40 дв.) Особености на разпространението С разпокъсано петнисто разпространение, концентрирано в Източните Родопи, Източна Стара планина,...

повече информация