Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Ж

Жълтоглаво кралче

Жълтоглаво кралче

(Regulus regulus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 80 000-150 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Витоша, Западна и...

повече информация
Жълтонога чайка

Жълтонога чайка

(Larus michahellis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-7000 дв. Особености на разпространението Разпръснато и линейно групирано по Черноморското крайбрежие (където гнезди основно в крайморските селища) и донякъде по река...

повече информация
Жълтоклюна гарга

Жълтоклюна гарга

(Pyrrhocorax graculus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500-2500 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, съсредоточено по високите скалисти части на Централна и Западна Стара планина,...

повече информация
Жълта стърчиопашка

Жълта стърчиопашка

(Motacilla flava)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100 000-500 000 дв. Особености на разпространението С повсеместно разпространение на по-голямата част от територията на страната, обхващащо равнинните й части, някои открити и...

повече информация
Жълта овесарка

Жълта овесарка

(Emberiza citrinella)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50 000-80 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в покритите с гори планини и в някои гористи райони в Северена...

повече информация
Жалобен синигер

Жалобен синигер

(Parus lugubris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-20 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение главно в ниски планини и предпланински райони, по-плътно в Източна Стара планина,...

повече информация
Жалобна мухоловка

Жалобна мухоловка

(Ficedula hypoleuca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-5 дв. Особености на разпространението Регистриран като гнездящ вид в миналото. Понастоящем границата на гнездовия ареал на вида е разположена на север от...

повече информация