Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

З

Земеродно рибарче

Земеродно рибарче

(Alcedo atthis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1000-2000 дв. Особености на разпространението С групово и линейно разпространение, свързано с речната мрежа (средните и долните течения) и с други водоеми в равнинните и...

повече информация
Зеленоножка

Зеленоножка

(Gallinula chloropus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-12000 дв. Особености на разпространението С неравномерно петнисто разпространение в равнинните и низинните части на цялата страна, най-широко покрай река Дунав и в...

повече информация
Зеленогуша овесарка

Зеленогуша овесарка

(Emberiza cirlus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50 000-70 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в по-ниските части на територията на цялата страна, по-плътно в Южна България и по...

повече информация
Зелен кълвач

Зелен кълвач

(Picus viridis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-30 000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение на цялата територия на страната без най-високите части на планините, някои райони в...

повече информация
Забулена сова

Забулена сова

(Tyto alba)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 500-1000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение из цялата страна, по-плътно в откритите равнинни и хълмисти части на Югоизточна България, на...

повече информация
Зеленоглава патица

Зеленоглава патица

(Anas platyrhynchos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2500-6000 дв. Особености на разпространението Най-често срещаният гнездящ вид патица, с по-сгъстено или по-разсеяно разпространение в цялата страна без високите части на...

повече информация
Зеленика

Зеленика

(Chloris chloris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000-400 000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна с изключение на алпийските части на планините и отделни...

повече информация
Зимно бърне

Зимно бърне

(Anas crecca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-6 двойки (2007: 2-15 дв.) Особености на разпространението С изолирани единични находища или такива в съседни квадрати, главно покрай р. Дунав, по Черноморското крайбрежие...

повече информация