Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

К

Кос

Кос

(Turdus merula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1 000 000–3 000 000 дв. Особености на числеността Неравномерна, най-висока (повече от 1000 дв./кв.) в ниските и средно високите части на планините. Най-ниска (по-малко от 10...

повече информация
Късопръста чучулига

Късопръста чучулига

(Calandrella brachydactyla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1200-3000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни и нискохълмисти райони на цялата страна, основно в Сакар,...

повече информация
Късопръст ястреб

Късопръст ястреб

(Accipiter brevipes)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200–340 дв. Особености на разпространението С ясно изразена привързаност към речни долини, която определя цялостното му разпространение. по-компактно покрай река Дунав и по...

повече информация
Късокрил кюкавец

Късокрил кюкавец

(Actitis hypoleucos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100-250 дв. Особености на разпространението Разпръснато из цялата страна, по-рядко в източната й част (Черноморското крайбрежие и прилежащите му райони, Добруджа и...

повече информация
Крайбрежно шаварче

Крайбрежно шаварче

(Acrocephalus schoenobaenus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 500-1500 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в ниските части на страната – групирано в съседни квадрати по крайбрежието на...

повече информация
Колхидски фазан

Колхидски фазан

(Phasianus colchicus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 6000-10000 дв. Настоящото разглеждане се отнася като цяло за вида, представен с популация от хибридни екземпляри, получена при протичалото повече от 110 г. кръстосване с...

повече информация
Кокилобегач

Кокилобегач

(Himantopus himantopus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 350-430 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, основно по Черноморското крайбрежие, в Тракийската низина, покрай река Дунав и...

повече информация
Качулата чучулига

Качулата чучулига

(Galerida cristata)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 40 000-100 000 дв. Особености на разпространението Повсеместно по открити равнинни терени в цялата страна без районите с обширни и гъсти горски масиви и същинските планински...

повече информация
Качулат синигер

Качулат синигер

(Parus cristatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 7000-10000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, свързано с иглолистния пояс във високите части на Рила, Пирин, Славянка, Западните Родопи и Витоша,...

повече информация
Каспийска чайка

Каспийска чайка

(Larus cachinans)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50-100 дв. Особености на разпространението С ограничено разпространение по поречието на река Дунав. Понастоящем колонии на вида за установени в Русе и Силистра, но е възможно...

повече информация
Козодой

Козодой

(Caprimulgus europaeus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 7000-10 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение на по-голямата част от територията на страната без някои райони с оскъдна храстова и дървесна...

повече информация
Качулата потапница

Качулата потапница

(Aythya fuligula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-3 дв. Особености на разпространението Разпръснати изолирани находища по Дунавското крайбрежие и прилежащите му части на Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие,...

повече информация
Клопач

Клопач

(Spatula clypeata) (Anas clypeata)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 3-26 двойки (2007: 12-25 дв.) Особености на разпространението Рядък и малоброен вид. Разпръснато в изолирани гнездовища, главно по крайбрежието на р....

повече информация
Качулата кукувица

Качулата кукувица

(Clamator glandarius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 5-21 двойки (2007: 5-15 дв.) Особености на разпространението  Регистрирани са единични находища в равнинни и хълмисти райони в цялата страна, по-близко разположени в...

повече информация
Кафявоглава потапница

Кафявоглава потапница

(Aythya ferina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Уязвим Размер на популацията: 2020: 69 -266 двойки (2007: 100-250 дв.) Особености на разпространението С групово и разпръснато разпространение, главно по Дунавското и Черноморското крайбрежие, където са основните...

повече информация
Кафявокрил огърличник

Кафявокрил огърличник

(Glareola pratincola)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 133-428 двойки (2007: 140-180 дв.) Особености на разпространението С групирани гнездовища в три обособени района – Тракийската низина (между Пазарджик и Чирпан),...

повече информация
Къдроглав пеликан

Къдроглав пеликан

(Pelecanus crispus)  Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 2020: 60-90  двойки (2007: 14-128 дв.) Особености на разпространението Колониален, с традиционно находище в ез. Сребърна, известно от втората половина на...

повече информация