(Platalea leucorodia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 84-168 двойки (2007: 80-150 дв.) Особености на разпространението Разпръснати гнездови находища в смесени колонии от чапли и корморани по поречието на р. Дунав и в...

повече информация