Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Л

Лъскавоглав синигер

Лъскавоглав синигер

(Parus palustris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100 000-200 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо по-плътно широколистния и смесения пояс в повечето планини (Рило–Родопския масив,...

повече информация
Лиска

Лиска

(Fulica atra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1700-3000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение в равнинните и низинните части на страната. най-плътно гнезди в Дунавската равнина (особено покрай река...

повече информация
Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец

(Crex crex)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 4000-8800 токуващи мъжки Особености на разпространението С петнисто разпространение предимно в Северна и Западна България и с разпръснати находища в южната и източната част на...

повече информация
Лещарка

Лещарка

(Bonasa bonasia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1800-5000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение предимно в ниските и средно високите части на Стара планина (от Чупрене до Котленска планина), Рила,...

повече информация
Лятно бърне

Лятно бърне

(Spatula querquedula) (Anas querquedula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 51-168 двойки (2007: 150-350 дв.) Особености на разпространението С относително широко, разсеяно и в някои райони групирано разпространение....

повече информация
Ловен сокол

Ловен сокол

(Falco cherrug)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Застрашен Размер на популацията: 2020: 1-5 двойки (2007: 1-3 дв.) Особености на разпространението Понастоящем гнездене е известно от Централна Южна България. В миналото с разпръснато гнездене на изолирани...

повече информация
Ливаден блатар

Ливаден блатар

(Circus pygargus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 291-481 двойки (2007: 220-270 дв.) Особености на разпространението Широко разпространен и многоброен гнездящ вид в Горнотракийската низина. В останалата част на страната...

повече информация
Лопатарка

Лопатарка

(Platalea leucorodia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 84-168 двойки (2007: 80-150 дв.) Особености на разпространението Разпръснати гнездови находища в смесени колонии от чапли и корморани по поречието на р. Дунав и в...

повече информация