Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

П

Пъстрогуша завирушка

Пъстрогуша завирушка

(Prunella collaris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен Размер на популацията: 3500–4500 дв. Особености на разпространението С твърде ограничено петнисто разпространение, обхващащо зоната над границата на гората в Рила, Пирин, Витоша, Централна и...

повече информация
Пъдпъдък

Пъдпъдък

(Coturnix coturnix)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15000-35000 токуващи мъжки Особености на разпространението Повсеместно разпространен в равнинните и полупланински части на цялата страна с наличие на зърнени култури и...

повече информация
Посевна врана

Посевна врана

(Corvus frugilegus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000-25 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в равнинните части предимно в Северна България, по-плътно на места в Дунавската...

повече информация
Полубеловрата мухоловка

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500-3500 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Източна и Централна Стара планина, гористите райони около Варна, в...

повече информация
Полско врабче

Полско врабче

(Passer montanus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 500 000-800 000 дв. Особености на разпространението С плътно разпространение на почти цялата територия на страната с изключение на най-високите части на планините от...

повече информация
Полски цвъркач

Полски цвъркач

(Locustella naevia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-5 дв. Особености на разпространението С разпръснато разпространение главно покрай река Дунав (Беленската низина, района на езеро Сребърна, рибарниците Калимок) и по...

повече информация
Полски блатар

Полски блатар

(Circus cyaneus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-2 дв. Особености на разпространението Установен в Тракийската низина, района на бившето Стралджанско блато, Северното Черноморско крайбрежие и Дунавската равнина. На...

повече информация
Поен дрозд

Поен дрозд

(Turdus philomelos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000–600 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планинските и полупланинските гористи райони....

повече информация
Планинска стърчиопашка

Планинска стърчиопашка

(Motacilla cinerea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000-30 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на цялата територия на почти всички планини, включително в по-ниските им части (Източните Родопи, Източна...

повече информация
Пернатонога кукумявка

Пернатонога кукумявка

(Aegolius funereus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 600-900 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, концентрирано в по-високите части на Рила, Пирин, Витоша, Западна и Централна Стара планина, Западни...

повече информация
Папуняк

Папуняк

(Upupa epops)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 8000-15000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение на цялата територия на страната с изключение на средно високите и високите части на...

повече информация
Полска чучулига

Полска чучулига

(Alauda arvensis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800 000-2 500 000 дв. Особености на разпространението Повсеместно по открити терени в цялата страна без планинските райони и териториите с обширни и гъсти горски масиви....

повече информация
Полска бъбрица

Полска бъбрица

 (Anthus campestris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1200-3500 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни, хълмисти и нископланински райони в цялата страна, по-плътно в...

повече информация
Планински кеклик

Планински кеклик

(Alectoris graeca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800-1500 дв. Особености на разпространението Петнисто във всички високи планини – Западна и Централна Стара планина, Рила, Пирин, част от Западни Родопи, Витоша, Осоговска и...

повече информация
Пъстър скален дрозд

Пъстър скален дрозд

(Monticola saxatilis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 278-590 двойки (2007: 1200 – 2500 дв.) Особености на разпространението Малоброен вид с ограничено неравномерно разпространение (Стойнов, Митев, 2007; Нанкинов,...

повече информация