Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Р

Ръждивогушо ливадарче

Ръждивогушо ливадарче

(Saxicola rubetra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2500 – 5000 дв. Особености на разпространението С планинска и равнинна част на популацията, като много по-голямата планинска част е с петнисто разпространение, обхващащо...

повече информация
Розов скорец

Розов скорец

(Sturnus roseus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-7000 дв. Особености на разпространението Номад с нередовно и непредсказуемо гнездене на места, най-често и по-групирано по Черноморското крайбрежие (около Бургас и нос...

повече информация
Рогата чучулига

Рогата чучулига

(Eremophila alpestris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 4500-6500 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо откритите алпийски части на Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Славянка,...

повече информация
Речен цвъркач

Речен цвъркач

(Locustella fluviatilis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 130-530 дв. Особености на разпространението С разпръснато и петнисто разпространение, с по-близко разположени гнездовища на места по Дунавското крайбрежие и Ломовете и...

повече информация
Речен орел

Речен орел

(Pandion haliaetus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0 дв. Особености на разпространението Наблюдава се редовно по време на миграция почти в цялата страна като отделни птици остават и да летуват, но през последните 10 години...

повече информация
Речен дъждосвирец

Речен дъждосвирец

(Charadrius dubius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1200-1800 дв. Особености на разпространението С линейно и петнисто разпространение в равнинните и нископланинските части на цялата страна, привързано към речната мрежа...

повече информация
Речна чайка

Речна чайка

(Larus ridibundus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 10-99 двойки (2007: 180-250 дв.) Особености на разпространението С отделни изолирани гнездовища само покрай р. Дунав (ез. Сребърна, рибарниците Орсоя и Калимок) и в...

повече информация
Речна рибарка

Речна рибарка

(Sterna hirundo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 1075-2340 двойки (2007: 500-1200 дв.) Особености на разпространението С разпръснато разпространение, по-групирано на места по Черноморското крайбрежие (главно Бургаски...

повече информация
Розов пеликан

Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-9  двойки (2007: 0–2 дв.) Особености на разпространението Рядък и малоброен гнездящ вид. Няколко двойки гнездят през отделни години в ез. Сребърна и в блато...

повече информация