Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Т

Турилик

Турилик

(Burchinus oedicnemus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 160-360 дв. Особености на разпространението С разкъсано петнисто разпространение, обхващащо основно Източна България – крайморската част на Добруджа и южната част на...

повече информация
Тръстиков дрозд

Тръстиков дрозд

(Acrocephalus arundinaceus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000-40 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от равнинната територия на страната. По-плътно покрай...

повече информация
Тръстиков цвъркач

Тръстиков цвъркач

(Locustella luscinioides)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 300-500 дв. Особености на разпространението С разпръснато разпространение в ниските части на цялата страна. По-групирано в съседни квадрати на места по Черноморското...

повече информация
Тръстиков блатар

Тръстиков блатар

(Circus aeruginosus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 220-240 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в ниските части на по-голямата част от страната, по-концентрирано в централната част на...

повече информация
Трънковче

Трънковче

(Cercotrichas galactotes)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-3 дв. Особености на разпространението Известни са отделни изолирани  находища, предимно в Източна България и по Черноморското крайбрежие, На 17 и 18.07.1990 г....

повече информация
Торбогнезден синигер

Торбогнезден синигер

(Remiz pendulinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400-800 дв. Особености на разпространението С предимно разпръснато разпространение в равнинните части на страната, свързано със средните и долните течения на реките и някои...

повече информация
Тракийски кеклик

Тракийски кеклик

(Alectoris chukar)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500-3000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение в безлесните каменисти части на Югоизточна България – Дервентските възвишения, Сакар и Източните...

повече информация
Тръстикова овесарка

Тръстикова овесарка

(Emberiza schoeniclus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 62-133 двойки (2007: 200-400 дв.) Особености на разпространението С ограничено разпръснато разпространение според наличието на блата с обширни тръстикови масиви,...

повече информация
Трипръст кълвач

Трипръст кълвач

(Picoides tridactylus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 90-188 двойки (2007: 80-200 дв.) Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение в иглолистния пояс във високите части на Рила, Пирин, част от...

повече информация
Тънкоклюна чайка

Тънкоклюна чайка

(Larus genei)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 0-6 двойки (2007: 0-2 дв.)   Особености на разпространението С две гнездови находища край Черно море, в свръхсолените Атанасовско и Поморийско езеро, където...

повече информация