Атлас на гнездящите птици в България

Авлига

(Oriolus oriolus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 80 000-150 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на цялата територия на страната с изключение на по-високите части на планините (от пояса на смесените гори нагоре) и някои равнинни и нископланински райони.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в просветлени широколистни листопадни гори (предимно Quercus sp.), които са първичното местообитание на вида, но често и в овощни градини, дървесни и храстови плантации (особено насаждения от Populus sp. и Robinia pseudoacacia), в крайречни ивици дървета, храсти и мозайки от тях, от Populus sp. и други видове дървета, както и в градски паркове и градини и други гористи части на населените места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани