Атлас на гнездящите птици в България

Алпийски бързолет

(Tachymarptis melba)
Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2500-7000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и по-рядко разпръснато разпространение, ограничено в скалисти райони – Искърския пролом, Предбалкана, Централна и Източна Стара планина, Западни Родопи, Рила, Пирин, долините на реките Струма и Арда, Северното Черноморско крайбрежие, Ломовете и др. Гнезди и в редица градове София, Пловдив, Бургас, Стара Загора и др. Перник, Дупница и Самоков.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в скали и скални стени (във вътрешността на страната), и в стръмни скалисти (морски) брегове както и в градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани