Атлас на гнездящите птици в България

Белобуза рибарка

(Chlidonias hybrida)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 554-2037 двойки (2007: 220-800 дв.)

Особености на разпространението

Разпръснато до групирано, основно по р. Дунав и в Дунавската равнина. С изолирани находища по Черноморското крайбрежие, в Тракийската низина и Софийското поле. В тези случаи вероятно се касае за късни мигранти, пристъпващи към гнездене в дунавските колонии едва в края на юни, когато останалите двойки вече имат напълно оперени малки. При високи води в гнездовите места ги напуска и образува малки колонии в разливи или изкуствени водоеми, което води до промени в разпространението.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 9 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, а в други се е срещал епизодично, основно при години с високо пълноводие на река Дунав. Нови находища са установени в 16 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 554-1907 двойки (94-100% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (197-570 дв.), „Комплекс Калимок“ (100-550 дв.) и „Сребърна“ (83-220 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата, върху плаваща в откритите им части водна растителност, включително в рибарници и други подобни водоеми. При пълноводие поради заливане на плаващата висша водна растителност гнезди и във временно заляти ливади и други низинни части на терена, което не е характерно и често е свързано с неуспешно гнездене.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна, с непериодични флуктуации
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличаваща, с непериодични флуктуации
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно, с непериодични флуктуации
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличаващо, с непериодични флуктуации

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Свилен Чешмеджиев, Петър Шурулинков