Атлас на гнездящите птици в България

Белоглав лешояд

(Gyps fulvus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 124 -125 двойки (2007: 70-100 дв.)

Особености на разпространението

Автохтонната популация гнезди само в Източните Родопи, по долината на р. Арда между устието на р. Върбица и западния край на яз. Ивайловград. В последните години благодарение на програми за реинтродукция видът се среща в Източна Стара планина, Сливенско, Западна Стара планина, Кресненския пролом. Скитащи екземпляри, поединично и по-рядко на двойки или малки групи могат да се наблюдават в други части от страната.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 11 квадрата. В някои от тези квадрати, особено в местата за реинтродукция точната численост и разпространение е трудно да се установят. Нови находища са установени в Южна България главно между основните скални комплекси по поречието на р. Арда, а в Северна България – във Врачанския Балкан. Числеността на вида в Кресненското дефиле намаля значително поради отравяне на колонията през пролетта на 2017 г.

Численост в защитени зони за птиците: 124 -125 двойки (100% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Студен кладенец“ (59 дв.) и “Маджарово” (33 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в открити скалисти долини по скали и скални стени (във вътрешността на страната), често до големи реки и язовири. От ключово значение за съществуването на колониите в Източните Родопи е наличието на свободно пасищно животновъдство, двойки вълци и едродивечово ловно стопанство с хиляди благородни елени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Дългосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: нарастващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: нарастващо

Заплахи

Безпокойство от туристи, използването на отрови, загиване при сблъсък с ветрогенератори, загиване от токови удари, изземване на яйца от гнездата, минно-геоложка дейност и развитие на кариери, отравяне с олово.

Добромир Добрев