Атлас на гнездящите птици в България

Белогръб кълвач

(Dendrocopos leucotos)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 818-1388 двойки (2007: 1200-1700 дв.)

Особености на разпространението

Широко разпространен в планинските широколистни и смесени стари гори. Висока плътност на популацията е установена само в Странджа и Централна Стара планина. Значително по-рядък и локално разпространен в Западна Стара планина, Източна Стара планина, Рила, Пирин, Славянка, Родопите /главно северните части и крайграничните области/, Беласица и Осогово. 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 43 10Х10 км. квадрата в които е посочен в миналото докладване. Повечето от тях са в Западна Стара планина, Пирин и Рила. В тези планини можем да предположим ,че действително е налице тенденция на намаление на числеността и разпространението на вида,тъй като те бяха обект на доста целеви проучвания върху състоянието на белогръбия кълвач през последните години. Установен е в 37 нови квадрата, главно в Средна гора, Стара планина и Родопите. В тези планини видът показва стабилност на числеността и новите находища отразяват по-добрата им степен на проучване през периода.

Численост в защитени зони за птиците: 674 – 1101 дв. (80% от националната популация). Най-висока численост е установена в ЗЗ “Странджа“ – 235-367 дв., ЗЗ “Централен Балкан“ – 130-207 дв., ЗЗ “Средна гора“ – 70-106 дв., ЗЗ “Българка“ – 46-67 дв., ЗЗ “Западни Родопи“ -44-74 дв. и ЗЗ “Централен Балкан-буфер“ – 40-72 дв.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Среща се в стари и богати на суха стояща и паднала дървесна маса букови, буково-елови, буково-смърчови и дъбови гори, с повалени и паднали изсъхнали дървета. Твърде рядък в чисти иглолистни гори, например бялборови и черноборови.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

Заплахи 

Горскостопански сечи, включително и санитарни сечи,които се практикуват и в защитените територии. Изграждане на нови и разширяване на съществуващи ски курорти. Горски пожари.

Петър Шурулинков, Гиргина Даскалова