Атлас на гнездящите птици в България

Белогуш дрозд

(Turdus torquatus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000–30 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, привързано към иглолистния и субалпийския пояс на високите планини. Обхваща изцяло по-високите части на Рило–Родопския масив, Западна и Централна Стара планина, Витоша. С по-обособени находища в най-източната част на Западните Родопи, Руй и Западна Стара планина, където се среща на значително по-малка надморска височина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в два различни типа местообитания – клекови и хвойнови храсталаци и иглолистни гори. В най-високите части на заетата територия обитава храсталаци на местата с умерен климат, в частност тези, разположени около горната граница на гората и съставени основно от Pinus mugo и Juniperus sibirica. В иглолистни гори гнезди по-малка част от популацията, обикновено близо до границата на гората, но на много места – и на значително по-малка надморска височина и в по-гъсти горски масиви.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани