Атлас на гнездящите птици в България

Белокрила рибарка

(Chlidonias leucopterus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-42 двойки (2007: 0-50 дв.)

Особености на разпространението

С единични гнездовища в източната част на Дунавското крайбрежие. За първи път гнезденето на вида в България е доказано на 27.06.2000 г., когато (и на следващия ден) са намерени 2 гнезда с яйца в периферията на колония на Chlidonias hybrida в заляти ливади до северната част на ез. Сребърна. На 30.05.2005 г. 2 гнезда с мътещи екз. са установени (също в периферията на колония на Chlidonias hybrida) в заляти ливади северозападно от рибарниците Калимок, а на 02.06.2005 г. – други 2 дв. в колония на Chlidonias hybrida в заляти ниви източно от същите рибарници. През 2010 г. е установена колония на вида в ЗЗ „Чаиря“, Добричко.

 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 4 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. Нови находища са установени в 2 квадрата.

 

Численост в защитени зони за птиците: 0-42 двойки (100% от популацията). Установен е единствено в защитените зони „Комплекс Калимок“ (0-37 дв.) и „Сребърна“ (0-5 дв.). 

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Установените през 2000, 2005 и 2010 г. гнезда са във временни разливи в ливади и ниви, най-близки до крайречни и приизворни мочурища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: липсва изразена тенденция 
Дългосрочна тенденция на числеността: липсва изразена тенденция 
Краткосрочна тенденция на разпространението: липсва изразена тенденция
Дългосрочна тенденция на разпространението: липсва изразена тенденция

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Свилен Чешмеджиев, Петър Шурулинков