Атлас на гнездящите птици в България

Белоока потапница

(Aythya nyroca)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 2020: 147 – 466 двойки (2007: 150-230 дв.)

Особености на разпространението

Групово и разпръснато, главно покрай р. Дунав и прилежащите райони на Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. Най-значими гнездовища: блатото Сребърна, рибарници Мечка, Орсоя и Пазарджик, Дуранкулашкото, Шабленското езера и Драгоманското блато. Разпространението се влияе силно от водното ниво в гнездовите водоеми, някои от които през отделни години пресъхват. Често при изчезване на дадено находище се появяват нови наблизо. През 2002 г. след пресъхване на блатата на о. Белене гнездящи двойки се появяват в микроязовирите около Свищов и Белене.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в някои предишни находища, в други има спад, но те се компенсират на фона на увеличението на числеността в някои ключови находища и преразпределение на двойки. Спад се наблюдава основно в бившите рибовъдни стопанства, които са изоставени и водния режим е силно нарушен. Основните гнездови формации са във влажни зони, които са били обект на възстановителни дейности, на които видът реагира бързо и позитивно. Сериозно безпокойство буди намаляването на числеността в рибарници Мечка и рибарници Орсоя, както и в Цибърското блато, което е свързано с нарушения воден режим и пресушаването на част от територията. Увеличената численост в района на Бургаското и Мандренското езера вероятно е частично свързана с преразпределяне на двойки от рибарниците Черни връх, където двойките са изчезнали вследствие на промени в стопанисването. Същевременно поради влошените условия на средата в ез. Сребърна се наблюдава спад в числеността с близо 30-40%. 

Численост в защитени зони за птиците: 122-348 двойки (75-83% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (16-56 дв.), „Сребърна“ (20-42 дв.), „Комплекс Калимок“ (15-39 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата (растителност по периферията на водоеми) и в неморски води (лагуни, стоящи пресни води, стоящи бракични води).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Дългосрочна тенденция на числеността: флуктуиращо
Краткосрочна тенденция на разпространението: флуктуиращо
Дългосрочна тенденция на разпространението: флуктуиращо

Заплахи

Промени в управлението и ползването на изкуствени влажни зони, водещи до пресушаване на части от водоемите и ускорена сукцесия и обрастване с водолюбива растителност. Влошен воден режим на естествени влажни зони и свързаната с това сукцесия на растителността. Потенциална заплаха застрашаваща основните гнездови находища е свързана с възможните дейности по удълбаването на р. Дунав за подобряване на навигацията по реката, което може да доведе до влошаване на водния режим на основните гнездови находища на вида.

Николай Петков, Свилен Чешмеджиев