Атлас на гнездящите птици в България

Белочела сврачка

(Lanius nubicus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200-350 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение основно в Сакар, Източните Родопи, Западна Странджа, поречията на реките Марица, Тунджа, Струма и Места (включително по притоците им) и в ниските части на околните планини. На север достига до Рила и Средна гора, южните подножия на Източна Стара планина и нос Емине.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в просветлени широколистни листопадни гори, често с подлес или в сухолюбиви храсталаци, примесени с единични или групи дървета (основно Quercus sp.), в стари или обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, включително такива покрай реки, градски паркове и градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани