Атлас на гнездящите птици в България

Блатна сова

(Asio flammeus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5-10 дв.

Особености на разпространението

Известни саизолирани единчини находища в Тракийската низина, Югоизточна България и Дунавската равнина. , Вероятно е  откриването и на още находища На.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюдаваните индивиди и двойки са били във влажни зони или открити пространства в близост до такива: тревни съобщества по влажни терени и блата, в частност крайречни и приизворни мочурища и растителност по периферията на водоеми както и в оризища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани