Атлас на гнездящите птици в България

Блатно шаварче

(Acrocephalus scirpaceus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-10 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно по Черноморското и Дунавското крайбрежие, Софийското поле и Тракийската низина, а с по-изолирани гнездовища в Дунавската равнина, поречието на река Тунджа и низинните райони около него, долините на реките Струма и Арда и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата, в растителност по периферията на водоеми. Предпочита тръстикови масиви (Phragmites australis), като е по-чест на места с тънкостеблени и не много високи растения (с височина на стъблата по-малко от 100 сm).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани