Атлас на гнездящите птици в България

Блед бързолет

(Apus pallidus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2000-4000 дв.

Особености на разпространението

Предимно в Южна България, като с почти плътно разпространение обхваща изцяло Рило–Родопския масив, Витоша, София и Централна Стара планина, разпръснато в Тракийската низина, Източна Стара планина, Западните погранични планини, Сакар и др. В Северна България достига до река Дунав .

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди  в градове, села и индустриални зони. Освен в централните части на големи и малки градове и села се размножава и в малки планински курортни комплекси и по отделни сгради (особено хижи) във и над иглолистния пояс в планините, нерядко на значителна надморска височина.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани