Атлас на гнездящите птици в България

Блестящ ибис

(Plegadis falcinellus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 35-302 двойки (2007: 50-150 дв.)

Особености на разпространението

Рядък и малоброен гнездящ вид. Гнезди в смесени колонии с корморани, чапли и лопатарки по Дунавските острови и в различен тип влажни зони – езера, блата, рибарници и язовири. С изолирани гнездовища по Дунавското крайбрежие, Горнотракийската низина и Бургаските влажни зони. Редовно гнезди единствено в езеро Сребърна и в защитена местност  Пода до Бургас.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 5 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му. Нови гнездовища са регистрирани в 1 квадрат.

Численост в защитени зони за птиците: 35-300 двойки (100% от популацията). Най-висока численост e регистрирана в защитените зони „Сребърна“ (20-175 дв.), „Комплекс Мандра-Пода“ (15-40 дв.) и „Комплекс Калимок“ (0-50 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата (растителност по периферията на водоеми) и в алувиални и много влажни гори и храсталаци.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов