Атлас на гнездящите птици в България

Брегова лястовица

(Riparia riparia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто (особено в Тракийската низина, Софийското поле, около Варна) и разпръснато разпространение. На места находищата разположени линейно в съседни или близки квадрати по протежение на по-големи реки – по крайбрежието на река Дунав и притоците й в Дунавската равнина, по реките Тунджа, Струма, Арда, Камчия, по Черноморското крайбрежие и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в пясъчни или льосови отвесни брегове, най-често край водоеми с течащи води или стоящи пресни води. Силно зависим от наличието на подобно съчетание на условия и от площта на подходящите за издълбаване на гнездови камери отвесни стени, което освен по брегове на реки, най-често е налице около кариери за добив на инертни материали, канали и др., по-рядко – по морското крайбрежие.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани