Атлас на гнездящите птици в България

Брезов певец

(Phylloscopus trochilus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10-50 дв.

Особености на разпространението

С отделни изолирани гнездовища в различни части на цялата страна – както в равнините, така и в планините. Част от наблюденията вероятно са на птици, пеещи по време на миграцията.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори и по-рядко – в алувиални и много влажни гори и храсталаци, във всички случаи – с гъст подлес. Отбелязан и в иглолистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани