Атлас на гнездящите птици в България

Буков певец

(Phylloscopus sibilatrix)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-20 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в широколистния (и особено буковия) пояс на Стара планина, Средна гора и Странджа, както и в равнинните гори в Лудогорието и Добруджа. По-разпръснато в останалите високи планини и равнините (Дунавската равнина, Тракийската низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в широколистни листопадни гори, като предпочита високостъблени букови гори от Fagus sylvatica и F. orientalis, по-рядко и в стари гори от Quercus sp., Fraxinus sp. и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани