Атлас на гнездящите птици в България

Бухал

(Bubo bubo)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 420-490 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато до петнисто разпространение в цялата страна, по-плътно в Източните Родопи, Странджа, Източна Стара планина и около Бургас, Ломовете, Западна Стара планина и планините на юг от нея и др. Разпространението отчасти повлияно от разкриването и изоставянето на каменни кариери, благодарение на които видът гнезди в иначе непригодни райони.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в долини и други скалисти райони близо до пасища, водоеми и населени места, най-често в скали и скални стени (във вътрешността на страната), вкл. до входове на пещери, по Черноморието – и по стръмни скалисти (морски) брегове. В някои райони (напр. Странджа) гнездата са в широколистни листопадни гори както и в изоставени кариери. В редки случаи гнезди и в разрушени сгради и стари гнезда на дневни грабливи птици 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани