Атлас на гнездящите птици в България

Бяла стърчиопашка

(Motacilla alba)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 30 000-70 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на почти цялата територия на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни местообитания, основно до потоци, ручеи и реки по цялото им течение, водоеми от всякакъв вид– язовири, микроязовири, езера, различни блата, като устройва гнездата си по намиращи се до водоемите сгради и други съоръжения, много често в пределите на градове, села и индустриални зони (включително по жилищни и други сгради), в градски паркове и градини и др. Размножава се и на самия морски бряг (стръмни скалисти (морски) брегове и морски острови, островчета, надводни скали и камъни), понякога в кухини на разположени близо до вода скали и скални стени (във вътрешността на страната).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани