Атлас на гнездящите птици в България

Бял ангъч

(Tadorna tadorna)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 110-206 двойки (2007: 30-50 дв.)

 

Особености на разпространението

Предимно по Черноморското крайбрежие, основно около Бургаския залив, където находищата най-ясно групирани в съседни квадрати. Гнезди и във Варненско–Белославския езерен комплекс, влажните зони по Северното Черноморско крайбрежие и до Созопол. по-рядко край малки водоеми във вътрешността и по Дунавското крайбрежие, където през отделни години вероятно се размножава успешно. Най-висока концентрация има в Бургаските влажни зони. В много от квадратите с гнездовища през цялото лято остават неразмножаващи се индивиди, двойки и малки ята.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 20 квадрати 10x10km. Няма видима промяна в разпространението на вида в страната.

 

Численост в защитени зони за птиците: 95-176 двойки (85-86% от популацията).

Всички значими и редовни гнездови находища на вида на територията на Натура 2000 мрежата. Най-висока численост има в защитените зони „Атанасовско езеро“ (25-40 дв.), „Мандра-Пода” (27-39 дв.) „Поморийско езеро“ (12-25 дв.) и „Бургаско езеро” (10-21 двойки).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по стръмни скалисти (морски) брегове; морски острови, островчета, надводни скали и камъни в близост до свръхсолени плитководни лимани, лагуни, стоящи бракични води и стоящи пресни води. Гнездата си устройва в стари дупки на лисица, язовец или други бозайници, често в стените на действащи каменни или пясъчни кариери.

 

Тенденции в развитието на популацията  за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността:

нарастваща

Дългосрочна тенденция на числеността:

нарастваща

Краткосрочна тенденция на разпространението:

нарастващо

Дългосрочна тенденция на разпространението:

нарастващо

 

Заплахи

Бракониерски отстрел. Хищничество. Непреодолими бариери за малките при преместването им от местата на излюпване до най-близката влажна зона.

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Михаил Илиев