Атлас на гнездящите птици в България

Воден дърдавец

(Rallus aquaticus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1000-1800 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато в равнинните части на цялата страна в зависимост от наличието на влажни зони с водолюбива растителност. по-групирано по Черноморското крайбрежие, покрай река Дунав и другите по-големи реки, Тракийската низина, Софийското поле и др. Поради особеностите на поведението му, които изискват специфични методи за установяване и преброяване реалното му разпространение може да е по-широко от представеното. Най-значими са гнездовищата в Драгоманското блато, бившето Стралджанско блато и Дуранкулашкото езеро. Разпространението стабилно, без значителни промени през различните години.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата – растителност по периферията на водоеми (обикновено на стоящи пресни води, но и на стоящи бракични води). Нерядко се размножава и в много малки водоеми – обрасли с папур или тръстика канали (без бетонни корита), заблатени плитки части на язовири и други подобни.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани