Атлас на гнездящите птици в България

Воден кос

(Cinclus cinclus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 8 000-10 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо изцяло по-високите части на повечето планини и частично по-ниските от тях (Странджа, Източните Родопи, Източна Стара планина, Средна гора, Западните погранични планини). С разпръснати изолирани гнездовища в по-ниските планини (Средна гора, Източните Родопи и др.), но и в Тракийската низина, северната част на Искърския пролом и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по поречията на чисти, студени бързотечащи реки и по-големи потоци в планинската и предпланинската им част, както и около високопланински езера. Размножава се и около реки и големи потоци в пределите на планински градове, села и индустриални зони, включително по мостове, баражи, сгради и други съоръжения.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани