Атлас на гнездящите птици в България

Водна бъбрица

(Anthus spinoletta)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 18 000-25 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо по-цялостно най-високите части на Рила, Пирин, Стара планина и Витоша, и по-разпръснато – тези в Западните Родопи, Средна гора, Осоговска планина и Беласица.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди само във високопланински торфени блата и мочурища и алпийски и субалпийски тревни съобщества, понякога примесени със съобществата на Pinus mugo и често пресичани от потоци или разположени около планински езера, също по каменисти склонове и падини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани