Атлас на гнездящите птици в България

Врабчова кукумявка

(Glaucidium passerinum)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 30-120 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно във високите части на Рила и Централна Стара планина, с по-отдалечени гнездовища в Западните Родопи, Витоша, Славянка и Пирин. Поради спецификата в разпространението и в начините на установяване на вида е възможно съществуването на незвестни гнездовища

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди единствено в иглолистни гори във високите части на планините.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани