Атлас на гнездящите птици в България

Въртошийка

(Jynx torquilla)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-8000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение из цялата страна без средно високите и високите части на планините и районите с преобладаващи земеделски култури в Дунавската равнина, Тракийската низина, Добруджа, Бургаската низина и др. По-изолирани или разположени в съседни квадрати находища и в Лудогорието, Ломовете, хълмистите райони около река Тунджа и т.н.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по разпръснати дървета с хралупи в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, понякога в изоставени или по-стари овощни градини, дървесни и храстови плантации, примесени с храсти и открити полянки, особено на склонове. Среща се и в разредени горички с хралупати дървета, по-рядко в крайни дворове на махали или села с разпръснати дворове, понякога в запуснати или периферни градски паркове и градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани