Атлас на гнездящите птици в България

Гарван

(Corvus corax)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 900-1200 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планините и по-разпръснато – в равнинните райони. 

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по скали и скални стени, но значителна част от популацията се размножава и по елктропроводи и в широколистни листопадни гори, смесени гори и иглолистни гори. 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани