Атлас на гнездящите птици в България

Глухар

(Tetrao urogallus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1200-1800 токуващи мъжки.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение в иглолистния пояс на някои от високите планини -Западните Родопи, Рила, Пирин и Славянка. Липсват нови данни, потвърждаващи гнезденето  на вида в Западна Стара планина. Наблюдения има и от Витоша, но вероятно се отнасят за скитащи птици.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Антропофобен вид, обитаващ стари естествени иглолистни (основно от Pinus sylvestris) и смесени гори, а по изключение – и широколистни листопадни гори (основно Fagus sylvatica).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани