Атлас на гнездящите птици в България

Голяма бяла чапла

(Ardea alba) (Casmerodius albus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 14-60 двойки (2007: 5-25 дв.)

Особености на разпространението

Много рядък и малоброен гнездящ вид. Гнезди поединично или на неголеми колонии – самостоятелни или с други чапли и корморани. Установена е да се размножава в 11 локалитета през периода 2013-2018 г. – по поречието на р. Дунав, в Бургаските влажни зони, в ез. Дуранкулак, в Драгоманското блато и в два локалитета в Горнотракийската низина. На повечето места гнезди нередовно. Единствените места, където гнезди ежегодно от 2007 г. насам са Драгоманското блато и езеро Сребърна. През гнездовия период закъснели мигранти или летуващи неразмножаващи се индивиди на много места в Северозападна България, Горнотракийската низина, по р. Искър, в Източните Родопи, покрай р. Дунав и Черно море.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В сравнение с картите, представени в Атласа на гнездящите птици на България (2007 г.) и в Червената книга на България (2011 г.) се наблюдава известно увеличение на броя на местата, в които гнезди вида, както и увеличение на числеността.

Численост в защитени зони за птиците: 14-55 двойки (93% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Раяновци“ (10-20 дв.) и „Сребърна“ (3-8 дв.)

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в блата, в тръстикови масиви.. Неразмножаващи се птици могат да бъдат наблюдавани в разнообразни по характер влажни зони.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: увеличение
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: увеличение
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

 

Заплахи

Осушаване на влажни зони. Увреждане на местообитанията, вследствие на мащабни пожари в тръстикови масиви. Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Безпокойство в района на колониите. Бракониерски отстрел.

 

Гиргина Даскалова, Петър Шурулинков