Атлас на гнездящите птици в България

Голяма дропла

(Otis tarda)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Уязвим

Размер на популацията: 0- дв.

Особености на разпространението

През последните 10 години липсват наблюдения през размножителния период. Отделни екземпляри са установени през зимата.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюденията на вида са в открити степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, обширни пустеещи земи и в по-малка степен – в подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури) (люцернови полета) и посеви и други (едногодишни) тревни култури.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани