Атлас на гнездящите птици в България

Голяма пъструшка

(Porzana porzana)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 100-400 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато в ниските части на цялата страна, главно по Черноморското крайбрежие, в Софийското поле, бившето Стралджанско блато, с изолирани находища покрай река Дунав, в Тракийската низина, Дунавската равнина, долината на река Струма и др. Поради скрития начин на живот и кратък период на токуване вероятно са известни не всички действителни гнездовища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата и по-специално – в растителност по периферията на водоеми (обикновено на стоящи пресни води), с изразено предпочитание към мочурища, обрасли канали, рибарници, плитки части на микроязовири и т.н.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани