Атлас на гнездящите птици в България

Голямо белогушо коприварче

(Sylvia communis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 75 000- 200 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на почти цялата територия на страната без някои предимно гористи райони от средно високите и високи части на планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в храсталаци на местата с умерен климат, сухолюбиви храсталаци, особено когато последните са сред открити терени – пасища, ниви, ливади. Размножава се и в пустеещи земи и Овощни градини, дървесни и храстови плантации (особено лозя, изоставени овощни градини, малинажи и др.), ивици дървета, храсти и мозайки от тях, като предпочита такива между ниви или други обработваеми площи. Не избягва и по-големи или периферни градски паркове и градини, както и други открити части на градове, села и индустриални зони. По изключение се среща и в периферията на по-разредени гори (най-вече широколистни гори), като избягва гъстите им части с високи дървета.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани