Атлас на гнездящите птици в България

Голямо черноглаво коприварче

(Sylvia atricapilla)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 500 000-800 000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение с изключение на високопланинските части над границата на гората и някои безлесни низинни райони на Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в по-влажни широколистни листопадни гори с богат подлес и храсталаци, в храсталаци на местата с умерен климат (особено такива във влажни оврази и долове), също в алувиални и много влажни гори и храсталаци. По-рядко се среща в смесени и в иглолистни гори. На места многоброен и в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, особено в по-гъстите им части, в обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, в градски паркове и градини и в други части на градове и села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани