Атлас на гнездящите птици в България

Голям воден бик

(Botaurus stellaris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 52-88 двойки (2007: 20–70 дв.)

Особености на разпространението

Рядък и малоброен вид. Гнезди из цялата страна в различни водоеми, обрасли с тръстика или папур. Повечето от установените гнездови находища са в Горнотракийската низина, Тунджанската низина и по р. Дунав, но най-висока е плътността на вида в Драгоманското и Алдомировското блата в Софийско. По Черноморското крайбрежие е твърде малоброен като гнездящ вид. През отделни години с неблагоприятни условия (ниски или прекалено високи водни нива) не обитава някои от находищата.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 22 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, но в повечето такива квадрати видът е бил установен с ниска степен на достоверност за гнездене. Нови находища са установени в 10 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 30-51 токуващи мъжки (57 % от популацията). Голям дял от популацията в Тракия е извън Натура-2000 зони, в близост до различни обрасли с тръстика язовири и рибарници. Най-висока численост има в защитените зони „Раяновци“ (8-15 мъжки), „Комплекс Калимок“ (3-8 мъжки) и “Сребърна” (2-4 мъжки).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата и неморски води, в растителност по периферията на водоеми, като предпочита обширни влажни тръстикови масиви, частично залети с вода (до 30 см) и с площ не по-малка от 20 ха. От съществено значение е наличието на стоящи пресни води или стоящи бракични води, в периферията на които също излиза да се храни.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

 

Заплахи

Осушаване на влажни зони, промени на водното ниво на водоеми през гнездовия период, безпокойство от риболовци, бракониерски отстрел.

 

Петър Шурулинков, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов