Атлас на гнездящите птици в България

Голям гмурец

(Podiceps cristatus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400–600 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато и групово във всички равнинни райони. Основната част от популацията концентрирана в Дунавската равнина и покрай река Дунав, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и в Софийското поле. На много места се наблюдава струпване на находищата.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Изключително в блата и неморски води – растителност по периферията на водоеми, стоящи пресни води, лагуни и стоящи бракични води.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани