Атлас на гнездящите птици в България

Голям горски водобегач

(Tringa ochropus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50-80 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато разпространение из цялата страна, основно в равнините и по поречията на големите реки. Някои от наблюденията в Софийското поле и Витоша, Източните Родопи, Тракийската низина, Предбалкана и Дунавската равнина са в съседни квадрати, на сравнително близко разстояние едно от друго.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди до течащи води – потоци, реки и ручеи, обрасли с крайбрежна дървесна растителност и с влажни и тинести биотопи край тях, особено в широколистни листопадни гори, по-рядко в алувиални и много влажни гори и храсталаци и иглолистни гори. Някои от гнездовищата са в близост до стоящи пресни води и растителност по периферията на водоеми.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани